มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เป็นหนึ่งในหลายองค์กร ที่ตระหนักดีถึงปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับตัวเด็ก และการขยายตัวของความรุนแรงจากตัวเด็กสู่สังคม ในปี 2557 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก จึงได้จัดทำโครงการ “รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก” โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้ผู้ใหญ่ที่อยู่แวดล้อมเด็ก  เกิดความตระหนักต่อสถานการณ์ความรุนแรง และมีส่วนร่วมในการดูแลคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัยจากการกระทำด้วยความรุนแรงในทุกรูปแบบ

การดำเนินงานของโครงการ เริ่มต้นที่ มูลนิธิฯได้จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก ในเดือนพฤศจิกายน 2557ในกิจกรรมนี้ได้มีการสำรวจสถานการณ์ความรุนแรงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดขอนแก่น  จำนวน 854 คน จาก 7 โรงเรียนคือ จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย โรงเรียนวัดตโปทาราม  โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน และในจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย  โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์โรงเรียนพูวัดพิทยาคมและโรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)

ผลจากการสำรวจพบว่า เด็กๆจำนวนมากกำลังเผชิญกับความรุนแรงในครอบครัว เด็กจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งกำลังเผชิญความรุนแรงทางด้านอารมณ์จิตใจที่เกิดจากการกระทำของบุคคลในครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเลี้ยงดูของพ่อแม่ผู้ปกครองที่มักเปรียบเทียบเด็กกับพี่น้องหรือคนอื่นๆจนทำให้เด็กรู้สึกว่าตนเองนั้นด้อยคุณค่าในขณะที่ร้อยละ 14.57 ของเด็กกำลังเผชิญกับความรุนแรงทางด้านร่างกายที่เด็กได้รับจากคนในครอบครัว นั่นก็คือการถูกเตะ ต่อย ตบหรือทำร้ายร่างกาย ….

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook
CPCR_logo

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

979 จรัญสนิทวงศ์ 12
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 02-412-0739
โทรสาร 02-412-9833
www.thaichildrights.org

ThaiHealth_logo

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
99/8 ซอยงามดูพลี
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-343-1500
โทรสาร 02-343-1551
www.thaihealth.or.th