Love&Violence_Page_01

Love&Violence

คู่มือป้องกันความรุนแรงต่อเด็ก : ระหว่างความรักและความรุนแรง

ในทุกวันนี้สถานการณ์การใช้ความรุนแรงต่อเด็ก มีในทุกกลุ่มของสังคม ตั้งแต่ระดับ ครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน และสังคม  แน่นอนว่าสถานการณ์ความรุนแรงเหล่านี้  เด็กๆจะได้รับผลกระทบแทบทั้งสิ้น  ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ และสังคม

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก  ได้ดำเนินการโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก จากการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) โดยเริ่มต้นจากการสำรวจสถานการณ์ความรุนแรงในบางพื้นที่ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดขอนแก่น  จำนวน 854 คน จาก 7 โรงเรียน พบว่า การกระทำความรุนแรงทางด้านอารมณ์จิตใจจากบุคคลในครอบครัวที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของเด็กมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ  พ่อแม่เปรียบเทียบเด็กกับพี่น้องหรือคนอื่นๆ,  ชอบตอกย้ำซ้ำเติมในความผิดพลาดของเด็ก,   ดุด่าต่อว่าอย่างรุนแรง,   ทะเลาะวิวาทต่อหน้าเด็กหรือสมาชิกในครอบครัว,  ตำหนิ ประจานต่อหน้าผู้อื่น

ส่วนสถานการณ์ความรุนแรงทางด้านอารมณ์จิตใจจากบุคคลในโรงเรียน  ที่กระทบต่อความรู้สึกของเด็กมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ เด็กถูกเปรียบเทียบกับคนอื่น,  ถูกดุด่าต่อว่าอย่างรุนแรง, ถูกลงโทษด้วยความรุนแรงเกินกว่าเหตุ, เด็กถูกใช้คำพูดล้อเลียนทำให้เด็กรู้สึกอับอาย เจ็บใจ (นำปมด้อยมาล้อเลียน), เด็กถูกประจานจนทำให้รู้สึกอับอาย  ส่วนความรุนแรงที่เกิดขึ้นในชุมชน สิ่งที่เด็กพบเห็นมากที่สุด คือคนในชุมชนทะเลาะวิวาทกัน

จากผลการสำรวจในครั้งนี้  มูลนิธิฯจึงได้จัดทำ  คู่มือสำหรับผู้ใหญ่ “การป้องกันความรุนแรงต่อเด็ก”  ขึ้น  เพื่อรณรงค์ให้พ่อแม่ผู้ปกครอง  คุณครู  และบุคคลในชุมชน ได้เห็นความสำคัญกับปัญหาความรุนแรงในทุกกลุ่มของสังคม  และได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้องเด็กให้พ้นจากความรุนแรง  ซึ่งเนื้อหาในคู่มือนี้จะเป็นสถานการณ์ที่แต่งขึ้นมาเพื่อสะท้อนให้เห็นภาพของความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กในหลากหลายรูปแบบ  รวมทั้งรวบรวมผลกระทบ แนวทางการป้องกันและช่วยเหลือเด็ก เพื่อให้ผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้

มูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณ  แพทย์หญิงเบญจพร  ตันตสูติ  จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ที่เป็นที่ปรึกษาและให้ข้อแนะนำในเรื่องเนื้อหาและข้อมูล และคุณพิชามญชุ์ ชัยดรุณ  กองบรรณาธิการ นิตยสารสกุลไทย  ที่ช่วยเรียบเรียงและตรวจทานต้นฉบับสำหรับคู่มือเล่มนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

มูลนิธิฯหวังว่าคู่มือเล่มนี้จะช่วยให้เกิดประโยชน์ในด้านการป้องกันความรุนแรงไม่มากก็น้อย

 

โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

 

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook
CPCR_logo

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

979 จรัญสนิทวงศ์ 12
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 02-412-0739
โทรสาร 02-412-9833
www.thaichildrights.org

ThaiHealth_logo

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
99/8 ซอยงามดูพลี
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-343-1500
โทรสาร 02-343-1551
www.thaihealth.or.th